Đi Ăn Chay, Trai đàm

Ăn chay có nên giả mặn?

Vấn đề không mới nhưng gần đây lại bị hiểu sai, mình xin chia sẻ chút quan điểm nhỏ nhoi và nếu có gì chưa