Chánh niệm, Thiên Bình

Nếu chúng ta không nói chuyện trong nhiều ngày?

Hmmm, đề tài này cũng khá hay mà Thế đọc trên một Facebook Group. Theo Thế biết đây cũng là một phương pháp thực tập